JURISTBYRÅN VEGA

Familjerätt

Juristbyrån Vega är en specialiserad familjerättslig juristbyrå med stor processerfarenhet inom frågor gällande vårdnad, boende och umgänge.

En del av familjerätten som ofta kan bli svår att komma överens om är vårdnaden om barn, barnets boende och barnets umgänge med respektive förälder. Är det inte möjligt att nå en överenskommelse kan frågorna avgöras av en domstol. Det är rekommenderat att ta kontakt med ett ombud som kan hjälpa dig att föra din talan i domstol och undersöka dina möjligheter till att erhålla rättsskydd eller rättshjälp. Vi på Juristbyrån Vega kan hjälpa dig med detta!

Vi erbjuder alltid inledande kostnadsfri juridisk rådgivning.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär ett rättsligt ansvar för barnets person. Det medför en rättighet och en skyldighet att bestämma över barnets personliga förhållanden, boende och omsorg.


Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att vårdnaden om barnet tillkommer en förälder ensam. Den som har vårdnaden om ett barn har i huvudsak rätt att bestämma exempelvis var barnet ska bo, var barnet ska vara folkbokfört och besluta rörande barnets hälsa såsom läkarbesök. Vid ensam vårdnad kan dessa beslut fattas ensidigt.

Grunden för ensam vårdnad är framförallt att den ena parten är olämplig eller att det föreligger stora och bestående samarbetssvårigheter mellan vårdnadshavarna. En förälder som inte är vårdnadshavare kan begära att vårdnaden flyttas över till denne. Kontakta oss för att få en bedömning av dina förutsättningar att få ensam vårdnad!


Gemensam vårdnad

Gemensam (delad) vårdnad innebär ett delat ansvar. Båda föräldrarna har lika stor skyldighet att se till att barnet får den omsorg som behövs. Det innebär också att båda föräldrar har rätt att vara med och fatta beslut rörande barnet.

Efter en skilsmässa eller en separation där föräldrarna har gemensam vårdnad kan det finnas frågetecken kring barns boende. Om ni bor i samma kommun är det vanligt att barnen bor lika mycket hos er båda, så kallat växelvist boende. I annat fall kan barnet vara stadigvarande boende hos den ena föräldern och ha umgänge med den andra föräldern. Den föräldern som barnet bor mer hos brukar kallas boendeförälder och den andre umgängesförälder.

Den vårdnadshavare som barnet bor stadigvarande med, boendeföräldern, blir automatiskt den som är huvudansvarig för de dagliga besluten gällande barnet och oftast den som fattar merparten av alla beslut som uppkommer. Vid växelvist boende är det vanligast att vårdnadshavarna tillsammans fattar samtliga beslut gällande barnet och det krävs därför att vårdnadshavarna har ett exceptionellt bra samarbete och kommunikation.

Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som det inte bor med. Detta gäller vid både gemensam vårdnad och ensam vårdnad.

Vid skilsmässa eller separation aktualiseras umgängesrätten när det ska bestämmas hur mycket tid barnet ska spendera med respektive förälder. Det vanligaste är att barnet bor hos den ena föräldern en vecka åt gången, så kallat växelvist boende. Om det inte är passande baserat på barnets ålder, föräldrarnas konfliktnivå eller geografiskt avstånd kan det vara lämpligt barnet bor stadigvarande hos den ena föräldern och har umgänge med den andra föräldern. Det är med den regleringen vanligt med umgänge varannan helg, varannan storhelg och lov. Tyvärr kommer man inte alltid överens om hur uppdelningen ska ske och då kan man behöva juridisk hjälp. Vi på Juristbyrån Vega har vana att lägga upp fungerande umgängesscheman och har mångårig erfarenhet av detta. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Om ni som föräldrar inte kan komma överens kan tingsrätten avgöra frågorna i ett tvistemål. Då rekommenderas det att du har ett ombud som kan hjälpa dig att föra din talan och undersöka dina möjligheter att erhålla rättsskydd eller rättshjälp.

Vi på Juristbyrån Vega är specialiserade på frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Vi kan biträda dig i en vårdnadstvist och hjälper dig genom hela processen, både i och utanför domstolen. Vi kan vårdnadsfrågor och har många års erfarenhet av att processa i domstol.

Välkommen att höra av dig!

flogo-HexRBG-Wht-58